Priėmimas į įstaigą

Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą.

Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų kovo 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, tik kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.“

Priėmimo tvarka:

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Auksinis raktelis“ priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356. SPRENDIMAS IR VAIKŲ ĮREGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS sprendimo pakeitimas T-383

 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-53 “Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo”.

SPRENDIMAS IR VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TVARKOS APRAŠAS T-53

 

Vaikui, pirmą kartą pradedant lankyti darželį, tėveliai iš pediatro į darželį pristato pažymėjimą forma 027-1/a. Jei vaikas lanko darželį, po vasaros tėveliai patikrina vaiko sveikatą ir atneša medicininį pažymėjimą forma 027-1/a ir po ligos 094/a.

Vaiko įregistravimo į eilę prašymas

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠVYKIMO

 

MIR.LT   © 2019